ای که نامت دوای دردمندان عالم و یادت شفای بیماران است

آدرس:

مشهد، بلوار وکیل آباد، نبش دانش آموز 2

تلفن تماس:

051-38655695 - 09335172230

اطلاعیه
متخصص داخلی، فوق تخصص نفرولوژی بیماریهای: کلیه-پر فشاری خون- دیالیز-پیوند

دکتر فرشته ممدوحی

نفرولوژی
طبقه ۲
بخش داخلی
ساعت ویزیت
شنبه، یک‌شنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه
ساعت ۱۷ الی ۲۰

سوابق تحصیلی
دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال ۷۲ تا ۷۹
تخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال ۸۲ تا ۸۶
فوق تخصص نفرولوژی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال ۸۸ تا ۹۰

سوابق علمی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال ۹۰ تا ۹۶

سوابق کاری
پزشک عمومی در مرکز بهداشتی درمانی روستایی گزیک از سال ۷۹ تا ۸۱
پزشک متخصص داخلی در بیمارستان موسی بن جعفر قوچان از سال ۸۶ تا ۸۸
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال ۹۰تا ۹۶