ای که نامت دوای دردمندان عالم و یادت شفای بیماران است

آدرس:

مشهد، بلوار وکیل آباد، نبش دانش آموز 2

تلفن تماس:

051-38655695 - 09335172230

طبقه اول
آزمایشگاه پاتوبیولوژی سامان سلامت
طبقه دوم
بخش آندوسکوپی
طبقه دوم
اتاق فیبرواسکن
طبقه دوم
مطب پزشکان